เทคโนโลยีการแปรรูปเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นพลังงาน (ชีวมวลอัดแท่ง) /