ข่าว /

พิธีมอบหนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในเทคโนโลยี กระบวนการบำบัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินโดยวิธีทางกลและชีวภาพ

พิธีมอบหนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในเทคโนโลยี กระบวนการบำบัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (RDF)  และปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินโดยวิธีทางกลและชีวภาพ

 

 

 

โดย ดร.ครุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวสุนทรพจน์ความร่วมมือด้านการจัดการขยะเป็นพลังงาน  ในกิจกรรมวันพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม งานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 (Northeastern Innovation Expo 2015)

เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านเทคโนโลยี และศักยภาพของระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการจัดการขยะไปเป็นเชื้อเพลิง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) 26 แห่ง  เมื่อวันอาทิยต์ที่ 27 กันยายน 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว