ข่าว /

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มทส. ประสาน พลังประชารัฐขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย ผ่าทางตันปัญหาขยะ ดึงเอสซีไออีโค่ เครือ SCG ใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหิน

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มทส. ประสาน พลังประชารัฐขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย ผ่าทางตันปัญหาขยะ ดึงเอสซีไออีโค่ เครือ SCG ใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหิน
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มทส.
ประสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย ผ่าทางตันปัญหาขยะ ดึงเอสซีไออีโค่ เครือ SCG ใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหิน 
 
โดย มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตด้วยระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT-MBT) อย่างยั่งยืน" ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ   บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (SCIeco)
ณ ห้องบบอลรูม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว ในวันพุธที่  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
โดย มี พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี 
 
พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ ว่า  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้สนับสนุนให้ มทส. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ หรือ ระบบ SUT-MBT มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำขยะมูลฝอยมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP2015  และก็ต้องขอบคุณทางเอสซีไออีโค่ เครือ SCG ที่มาร่วมกันส่งเสริมผลักดันนวัตกรรมไทย ตามแนวนโยบายของรัฐบาล อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การประสานพลังประชารัฐ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครั้งนี้ น่าจะเป็นโมเดลในการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี กล่าวขอบคุณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่สนับสนุนงบประมาณวิจัยให้กับ มทส. มาอย่างต่อเนื่อง จนสามาถพัฒนาเทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอย SUT-MBT ให้มีมาตรฐานและได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ปัจจุบันขยายผลเพื่อรองรับการจัดการขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35 แห่ง ทั่วประเทศ
สามารถนำขยะมูลฝอยมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทดแทนถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมได้ พร้อมกับ ขอบคุณบริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ที่มาร่วมกันส่งเสริมผลักดันนวัตกรรมไทย ตามแนวนโยบายของรัฐบาล มทส.  ยินดีทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานการซื้อขายเชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตได้จากระบบ SUT-MBT ระหว่าง เอสซีไออีโค่ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมการผลิตและคุณภาพเชื้อเพลิง RDF ในได้มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม
 
นายอัมพันธุ์ ศรีชู รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (เอสซีไออีโค่) กล่าวถึงนโยบายของ บริษัท ฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม   มีความเชี่ยวชาญด้าน Waste to Energy  โดยมีเตาผลิตปูนซิเมนต์อย่างครบวงจรที่สุดภายใต้มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมต่างๆในเครือฯ ที่สามารถใช้พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิง RDF ได้ปริมาณมาก บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทดแทนเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ มทส. ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDFจากเทคโนโลยี SUT-MBT และพบว่าเชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตได้จากระบบ
 SUT-MBT มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนกับอุตสาหกรรมต่างๆ ในเครือฯ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงพร้อมในการเป็นตลาดรองรับเชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตได้
จาเทคโนโลยี SUT-MBT ในราคาที่เป็นธรรมตามมาตรฐาน 
 
มทส. และ เอสซีไออีโค่ จึงร่วมขานรับ MOU ประสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการนำเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อทดแทนถ่านหินในภาคอุตสาหกรรม พร้อมมุ่งสร้างรูปแบบการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว