ข่าว /

งานสัมมนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อแบบครบวงจร (Integrated infectious waste management technology)

งานสัมมนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อแบบครบวงจร (Integrated infectious waste management technology)

งานสัมมนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อแบบครบวงจร (Integrated infectious waste management technology)

ซึ่งจัดโดย สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม Con-A โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ

 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. พรรษา ลิบลับ หัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกุล และนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต, โรงพยาบาลสิทธิ์ศักดิ์, ดอนสวรรค์รักษ์สัตว์, คลินิกมะหมารักษาสัตว์, คลินิกรักษ์สัตว์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์, โรงพยาบาลชัยภูมิ, อบต.หนองคอนไทย, อบต.โอโล, อบต.หนองโดน, อบต.ตาเนิน และ อบต.ดอนธาร


ในการสัมมนาครั้งนี้มีหัวข้อบรรยายด้วยกันทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ “ขยะติดเชื้อ กฎหมาย และเทคโนโลยีในการกำจัดขยะติดเชื้อ” โดย อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้บรรยาย “การขนถ่ายและขนส่งขยะติดเชื้อ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์ สระบุรี “การบริหารจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการจาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ “เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนและขยะติดเชื้อเพื่อผลิตเป็นพลังงาน” โดย อาจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรและอาหาร สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้บรรยาย


ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียทรัพยากรในรูปแบบการนำกลับมาใช้ใหม่ การแปรสภาพขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงความเหมาะสมในการแปรสภาพให้เป็นพลังงาน ในรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดระบบการจัดการขยะแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว