ประชาสัมพันธ์ /

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ร่วมกับ A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute, National Academy of Sciences of Belarus
 
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
 
31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560 ณ ห้องสุรนารี โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
สัมมนาวิชาการ
PLASMA PHYSICS AND PLASMA TECHNOLOGIES 
โดย  Dr. Vasili Sauchyn and Mr. KHVEDCHYN IHAR 
Heat and Mass Transfer Institute, National Academy of Sciences of Republic of Belarus 
• Thermal plasma based waste treatment
• Plasma furnaces for toxic waste processing
 
บรรยายสรุป
เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากของเสียและขยะชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Waste to Energy Demonstration Center)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ 
 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากกากของเสียและขยะชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ต้นแบบโรงกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น (ขนาด 1 ตัน/วัน) 
- ต้นแบบโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น (ขนาด 1 MW)
 
อบรมฟรี!!! รับสมัครเเล้ววันนี้ - 25 ก.ค. 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณธัญญรัตน์ อุณารักษ์
Tel : 0-4422-5007
Mobile : 09-8254-0644
Fax : 0-4422-5046
 
blush---------------------------------surprise
Download เอกสารเพิ่มเติม
--------------------------------

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว