งานวิจัย /

งานวิจัย

        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล เป็นศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างผลผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระดับประเทศด้านพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก และการจัดการขยะ/ของเสีย และสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สนใจติดต่อ
ดร. ทิพย์สุภินทร์ หินซุย
Tel : 044-225007
Fax : 044-225046
Mail: sutbiomass@gmail.com
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000