ผลงานที่ผ่านมา /

ผลงานที่ผ่านมา

ระหว่างปีงบประมาณ 2545-2550

 • 1 การพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลสำหรับใช้ผลิตถ่านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2545
 • 2 การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลแบบสองทางสำหรับการอบแห้งและการผลิตกระแสไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2546
 • 3 The research cooperation about the devilopment of palm alkyl ester (PAE) production process by novel eractin enhancement system บริษัทคอสโมกรุ๊ป จำกัด มหาชน 2546-2548
 • 4 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากรำข้าว บริษัท เจียเม้ง จำกัด 2547
 • 5 การทำนายผลผลิตอ้อยโดยใช้เครือข่ายใสประสาทประดิษฐ์ โรงงานน้ำตาลเอ็น.วาย.ซูการ์ 2547
 • 6 การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2547
 • 7 การศึกษาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ (จังหวัดบุรีรัมย์) สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 (นครราชสีมา)กระทรวงพลังงาน 2547
 • 8 การศึกษาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2548 สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 (นครราชสีมา)กระทรวงพลังงาน 2548
 • 9 การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2548
 • 10 การพัฒนาต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าและความร้อนขนาดเล็กโดยใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบสองทางออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2548
 • 11 Collaboration Research in Development of Small-Scale Biomass Gasification Plant บริษัทซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ SATAKE CORPERATION CO., LTD JAPAN 2548
 • 12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานชีวมวล กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2548-2549
 • 13 การศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กระดับชุมชน ขนาด 100 kw บริษัทซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ SATAKE CORPERATION CO., LTD JAPAN 2549
 • 14 การศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2549
 • 15 การออกแบบและทดสอบระบบทำความร้อนสำหรับกกลูกสุกรในโรงเรือนคลอดโดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2549
 • 16 การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ สนง.ที่ปรึกษาสภาฯ 2549-2550
 • 17 การศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2549-2550
 • 18 การศึกษาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2549 สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 (นครราชสีมา) กระทรวงพลังงาน 2549-2550

ระหว่างปีงบประมาณ 2545-2550

 • 19 Details of Test for the Project of TEPCO Gasification & Briquetting for EFB บริษัทซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ SATAKE CORPERATION CO., LTD JAPAN 2550
 • 20 Collaboration Research in Development of Small-Scale Biomass Gasification Plant บริษัทซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ SATAKE CORPERATION CO., LTD JAPAN 2550-2551
 • 21 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานชีวมวลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2550
 • 22 การศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน (ระยะที่ 2) สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 2550
 • 23 การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 2550
 • 24 การศึกษาแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน(ระดับชุมชน) กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2550 -2551

ระหว่างปีงบประมาณ 2551

 • 25 การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบจากมันสำปะหลังสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอล ศูนย์นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 2551
 • 26 โครงการตรวจสอบความเป็นไปได้การเสนอโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ชีวมวลในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551

ระหว่างปีงบประมาณ 2552

 • 27 การศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อนำมาผลิตพลังงานและถ่านกัมมันต์ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 2552
 • 28 โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (กรณีศึกษา : ชุมชนขนาดเล็กปริมาณขยะ 3 – 5 ตัน/วัน) กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2552
 • 29 การศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ระดับชุมชน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 2552
 • 30 โครงการการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ปี 2546/2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ 2552
 • 31 การสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 2552
 • 32 The Technical Services such as operation and maintenance for its Power Generation Business based on Biomass Gasification Plant I บริษัทซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ SATAKE CORPERATION CO., LTD JAPAN 2552
 • 33 The Technical Services such as operation and maintenance for its Power Generation Business based on Biomass Gasification Plant II บริษัทซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ SATAKE CORPERATION CO., LTD JAPAN 2552

ระหว่างปีงบประมาณ 2552

 • 34 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ 2552
 • 35 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ (เตียวฮงสีลม) กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
 • 36 ระบบกำจัดควันดำโรงโอ่ง และจ้างเหมาเก็บ/วิเคราะห์ตัวอย่าง ในโครงการแก้ปัญหาควันดำในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 • 37 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ(ราชสีมานครทิพย์) กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
 • ระหว่างปีงบประมาณ 2553
 • 38 โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงาน โดยวิธีประกวดราคา รอบที่ 8 ส่วนที่ 7 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2553
 • 39 โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงาน โดยวิธีประกวดราคา รอบที่ 7ส่วนที่ 7 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2553
 • 40 โครงการสาธิตการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะเพื่อลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2553
 • 41 การศึกษาแนวทางพัฒนาถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงโดยวิธีการกระตุ้นด้วยไอน้ำด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น บ. อำพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง กำจัด 2553
 • 42 การศึกษากระบวนการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเพื่อนำไปทดแทนก๊าซธรรมชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2553
 • 43 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงเปลือกไม้ยูคาลิปตัสสำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2553
 • 44 การผลิตพลังงานจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช. 2553

ระหว่างปีงบประมาณ 2554

 • 45 การแปรรูปกากมันสำปะหลังเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2554
 • 46 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเชิงธุรกิจ (สลกบาตร) บริษัท อินเตอร์อโกรเทค(ประเทศไทย) จำกัด 2554
 • 47 โครงการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดด้วยงานวิจัยของ วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 2554
 • 48 โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการบริหารจัดการรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำ กรณีศึกษารถยนต์เชิงพาณิชย์ กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2554
 • 49 โครงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (กลุ่มผู้ผลิตรายการ) จำนวน 3 อาคาร กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2554
 • 50 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการซังข้าวโพดบนพื้นที่สูงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและลดการเกิดหมอกควัน: กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 2554
 • 51 Efficiency Improvement of Leachate Treament System in Phitsanulok Municipality GERMAN INTERNATIONAL COOPERATION(GIZ) 2554

ระหว่างปีงบประมาณ 2554

 • 52 ศึกษาการเตรียมและทดสอบเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Biomass Pelletizing) จากวัตถุดิบเหง้ามันสำปะหลัง และฟางข้าว บริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด 2554
 • 53 โครงการก่อสร้างโรงงานเตรียมเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง (RDF-5) และโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น บริษัท ควอลิตี้ สกิลล์ จำกัด 2554
 • 54 โครงการนำร่องการใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ PBS ในการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ณ เกาะเสม็ด โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธี MBT สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2554
 • 55 โครงการก่อสร้างเทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธี MBT และเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF โรงงานปูนซีเมนต์ (แก่งคอย) จำกัด 2554
 • 56 โครงการการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์จากกะลาและใยมะพร้าวโดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (บ. อำพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง กำจัด) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ITAP) 2554
 • 57 โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานความร้อนจากชีวมวลในระดับชุมชน(บ. อำพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง กำจัด) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2554
 • 58 โครงงานเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : เชิงพาณิชย์- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์จากขี้เถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล (เชิงพาณิชย์) (บ. อำพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง กำจัด) สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 2554
 • 59 โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 250 kW จากชีวมวลในระดับชุมชน (บ. อำพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง กำจัด) บ. อำพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง กำจัด 2554
 • 60 โครงการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ให้ได้มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2554

ระหว่างปีงบประมาณ 2555

 • 61 โครงการระบบจัดการน้ำเสียของบริษัท ออรัส สเปเชียลิตี้ จำกัด กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
 • 62 การศึกษาการใช้เตาอบไมโครเวฟสำหรับงานวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2555
 • 63 การเพิ่มผลผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวด้วยการย่อยสลายเบื้องต้นโดยใช้ความร้อนร่วมกับอัลตร้าโซนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 64 การศึกษาแนวทางการบริหารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 65 การศึกษาการเพิ่มศักยภาพในเชิงปริมาณ และคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์สำหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 66 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเป็นแหล่งความร้อนเสริมในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นเพื่อกำจัดขยะชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 67 การศึกษาและส่งเสริมการใช้ระบบผลิตพลังงานความร้อนด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 68 โครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว Distributed-Green-Generation: DGG(โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในนิคมสร้างตนเอง 6 แห่ง) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2555
 • 69 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะของศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน เทศบาลตำบลท่าวังผา 2555

ระหว่างปีงบประมาณ 2555

 • 70 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำความร้อนเหลือทิ้งจากระบบหม้อต้มไอน้ำมาใช้ในกระบวนการอบแห้งเชื้อเพลิงกะลามะพร้าวและใยมะพร้าว บ. อำพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง จำกัด 2555
 • 71 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทอริเเฟคชั่นสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 72 โครงการศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2555
 • 73 โครงการศึกษาการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2555
 • 74 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คสำหรับกำจัดขยันตรายควบคู่กับการผลิตพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555

ระหว่างปีงบประมาณ 2556

 • 75 โครงการก่อสร้างเทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธี MBT เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 2555
 • 76 โครงการที่ปรึกษาออกแบบ พัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ โครงการโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น ในเขตจังหวัดตาก ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไทยดำรงค์ โกร 2555
 • 77 โครงการการผลิตเตาผลิตแก๊สชีวมวลขนาด ๒๕๐ กิโลวัตต์ และเป็นที่ปรึกษาในการติดตั้งเตาผลิตแก๊สชีวมวล บริษัท เค พี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด 2555
 • 78 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เทศบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 2555
 • 79 การศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 80 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยการใช้เชื้อเพลิงขยะเพื่อผลิตความร้อน และไอน้ำใหม่ประสิทธภาพสำหรับใชเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 81 การพัฒนากระบวนการลดความชื้นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2555
 • 82 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน พื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย จ.พังงา (รองรับปริมาณขยะ 3 ตัน/วัน) กระทรวงวิทย์ ฯ + อบต. เกาะยาวน้อย จ. พังงา 2555
 • 83 โครงการศึกษาการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2555
 • 84 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คสำหรับกำจัดขยันตรายควบคู่กับการผลิตพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 85 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รองรับปริมาณขยะ 10 ตัน/วัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2555
 • 86 Feasibility stusy of d Solid Waste. Management (SWM) Project in Vientiane - The Lao People's Democratic Republic Energy and Environment Partnership with the Mekong Region (EEP - Mekong Region 2555
 • 87 โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เทศบาลรังสิต ปทุมธานี 2555

ระหว่างปีงบประมาณ 2556

 • 88 การศึกษาและออกแบบ ระบบการจัดการขยะ เทศบาลสระบุรี (Transfer station) เทศบาลสระบุรี 2555
 • 89 โครงการนำร่องการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2555
 • 90 โครงการการจัดทำระบบการแสดงผลการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในรูปแบบแผนที่และข้อมูลเชิงตัวเลขสำหรับเผยแพร่โครงการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล เพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1 เมกะวัตต์ (GIS-Biomass) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2555
 • 91 โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานแปรรูปเชื้อเพลิง บ. อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด บ. อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และ ITAP 2555
 • 92 โครงการที่ปรึกษาออกแบบโรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (Asia Biomass Co.,Ltd) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (Asia Biomass Co.,Ltd) และ ITAP 2555
 • 93 โครงการที่ปรึกษาออกแบบโรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (Asiatic agro industry co. ltd) เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (Asiatic agro industry co. ltd)+ ITAP 2555
 • 94 โครงการการผลิตเตาผลิตแก๊สชีวมวลขนาด ๒๕๐ กิโลวัตต์ และเป็นที่ปรึกษาในการติดตั้งเตาผลิตแก๊สชีวมวล - Phase II บริษัท เค พี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด 2555
 • 95 ที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ (RDF) โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดทางกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment) บริษัท ควอลิตี้ สกิลล์ จำกัด 2555

ระหว่างปีงบประมาณ 2557

 • 96 การศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2557
 • 97 1.1) การบริหารจัดการมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557
 • 98 1.2) การบริหารจัดการมันสำปะหลังในภาคเหนือและภาคกลาง 2557
 • 99 1.3) การบริหารจัดการมันสำปะหลังในภาคตะวันออก 2557
 • 100 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เชื้อเพลิงขยะเพื่อผลิตความร้อนและไอน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2557
 • 101 การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกของไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานชีวมวลของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภายใต้ทุนสำนักงบประมาณ) 2557
 • 102 โครงการพัฒนากระบวนการลดความชื้นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2557
 • 103 โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนภาคกลาง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปตท. 2557

ระหว่างปีงบประมาณ 2557

 • 104 Low carbon society : LCS- โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ‏ ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 2557
 • 105 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ (โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในวัด)) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2557
 • 106 Improvement of wastewater and gas treatment units SATAKE CORPERATION CO., LTD JAPAN 2557
 • 107 โครงการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิง RDF สำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2557
 • 108 โครงการศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตามแผน AEDP (พ.ศ. 2555-2564) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2557
 • 109 โครงการต้นกล้าพลังงานอีสานตอนใต้ กระทรวงพลังงาน 2557
 • 110 โครงการต้นกล้าพลังงานอีสานตอนใต้ งบอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557
 • 111 โครงการต้นกล้าพลังงานอีสานตอนบน กระทรวงพลังงาน 2557
 • 112 โครงการต้นกล้าพลังงานอีสานตอนบน งบอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557
 • 113 โครงการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะ อ. แม่สอด จ.ตาก บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 2557
 • 114 โครงการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวล ประเทศกัมพูชา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 2557
 • 115 โครงการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวล ( เปลือกไม้ยูคาลิปตัส) ต. ห้วยบง อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 2557
 • 116 Napier pellet and Gasification test package GE-Singapore 2557
 • 117 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ.เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด บ.เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด 2557
 • 118 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร อปท. (อบจ. ชย.) : หลักสูตรการจัดการ MSW เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชน เพื่อมุ่งสู่ LCS บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2557
 • 119 โครงการจัดการขยะในชุมชนเพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงและสารปรับปรุงดิน (เทศบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ. สงขลา) เทศบาลสทิงพระ 2557
 • 120 โครงการจัดการขยะในชุมชนเพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงและสารปรับปรุงดิน (เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา) เทศบาลตำบลปริก 2557
 • 121 การแปรรูปกากมันสำปะหลังเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน (การศึกษากระบวนการเตรียมกากมันสำปะหลังขั้นต้นเพื่อนำมาใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ) สำนักงบฯ 2557
 • 122 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเป็นแหล่งความร้อนเสริมในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นเพื่อกำจัดขยะชุมชน สำนักงบฯ 2557 ระหว่างปีงบประมาณ 2557
 • 123 การศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงบฯ 2557
 • 124 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คสำหรับกำจัดขยะอันตรายควบคู่กับการผลิตพลังงาน สำนักงบฯ 2557
 • 125 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทอริเเฟคชั่นสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย สำนักงบฯ 2557
 • 126 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ.เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด บ.เชาวน์ดี 2557
 • 127 อบแห้งมันเส้นและกากมัน สวทช. 2557
 • 128 การศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำนักงบฯ 2557
 • 129 การศึกษาการใช้เชื้อเพลิง ขยะ+ Biomass ในระบบ Boiler สำนักงบฯ 2557
 • 130 Green Gas Inventory สำนักงบฯ 2557
 • 131 โครงการก่อสร้างโรง MBT ขนาด 5 TPD เทศบาลนครรังสิต (ปทุม 57) จ. ปทุมธานี 2557
 • 132 โครงการที่ปรึกษาออกแบบศูนย์บริหารจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557
 • 133 โครงการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิง RDF สำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก สนพ. 2557
 • 134 โครงการศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตามแผน AEDP (พ.ศ. 2555-2564) สนพ. 2557
 • 135 ที่ปรึกษาโครงการสึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมขนาดเล็ก สนพ. 2557
 • 136 โครงการที่ปรึกษาออกแบบศูนย์บริหารจัดการขยะของจังหวัดสมุทรปราการ อบจ. สมุทรปราการ 2557
 • 137 โครงการผลิตพลังงานจากขยะ 1,500 -1,800 ตันต่อวัน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา IFEC 2557
 • 138 โครงการจัดตั้งต้นแบบสถานีผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะสำหรับพื้นที่เกาะยาวน้อย - Campus power พพ. 2557
 • 139 โครงการจัดตั้งต้นแบบสถานีผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะเทศบาลนครแม่สอด - Campus power พพ. 2557
 • 140 โครงการตั้งต้นแบบสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพืชพลังงานและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร - Campus power พพ. 2557