ศูนย์การเรียนรู้ /

ศูนย์การเรียนรู้

1 ต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste Management : ISWM)
        จากความสำเร็จของการวิจัย มุ่งสู่งานบริการวิชาการ โดยได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับชุมชน หน่วยงานที่สนใจ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อขยายขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย-พัฒนา การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) และนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไป

2 ต้นแบบโรงงานแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน (Pyrolysis oil plant) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        โดยระบบจะใช้ขยะพลาสติกวันละ 5-7 ตัน สามารถผลิตน้ำมันได้วันละประมาณ 6,000 ลิตร โดยการนำขยะพลาสติกจากระบบ MBT และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF-4) ของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นเชื้อเพลิง การทำงานของระบบคือ เชื้อเพลิงขยะพลาสติก RDF-4 จะถูกลำเลียงเข้าเตาเผาโดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 350-400 องศาเซลเซียส ผ่านโครงสร้างของเหล็กเพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับเชื้อเพลิงขยะ และจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว และจากของเหลวกลายเป็นไอ แล้วผ่านการควบแน่นโดยใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น เมื่อผ่านกระบวนการนี้ จะได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงผสม โดยน้ำมันที่ได้นี้จะถูกนำไปกลั่นโดยใช้ต้นแบบโรงกลั่นน้ำมันเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องยนต์ และเครื่องจักรได้ต่อไป
โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มีเป้าหมายที่จะผลิตเป็นน้ำมันดีเซลพาณิชย์ ตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อมาใช้กับรถขนขยะ และรถขนส่งภายใน มหาวิทยาลัยฯ เป็นเป้าหมายแรก และจำหน่ายเพื่อเป็นน้ำมันเชิงพาณิชย์เป็นเป้าหมายอันดับที่ 2

3 ต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะติดเชื้อและมูลฝอยเหลือทิ้งโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น
        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ บริษัท High Temperature Technologies Corp. (HTTC) ประเทศแคนาดา นำเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ตลอดจนขยะมูลฝอย (Waste reject จากระบบ MBT โดยกระบวนการพลาสมาอาร์คจะอาศัยหลักการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนกับแก๊ส (ไนโตรเจน, ออกซิเจน, อากาศ เป็นต้น) เพื่อสร้างอุณหภูมิเปลวแก๊สให้มีความร้อนสูงมากในช่วง 2,200-11,000 OC จึงสามารถกำจัดขยะมูลฝอย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นแบบฯ สามารถรองรับขยะติดเชื้อ ได้ถึง 200-300 กิโลกรัม/ชั่วโมง

 

ติดต่อ
คุณมนัญญา แสงสายออ
Tel : 044-225007
Fax : 044-225046
Mail: sutbiomass@gmail.com
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Regional Education Hub) ต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร

 

งานบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste Management : ISWM)