ห้องปฏิบัติการ /

ห้องปฏิบัติการ

        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ร่วมมือกับเทคโนธานี ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ ผ่านการดำเนินการหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU) ผู้สนใจขอรับบริการ

ติดต่อ
คุณกิตติยาภรณ์ รองเมือง
Tel : 044-225007
Fax : 044-225046
Mail: sutbiomass@gmail.com
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000