ระบบกำจัดของเสียอันตรายด้วยเทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน /

ต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะติดเชื้อและมูลฝอยเหลือทิ้งโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น

       ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คสำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ตลอดจนขยะมูลฝอย ที่มีความแปรปรวนทั้งด้านคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติด้านเคมีสูง ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก 3 ส่วน คือ 1) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งบประมาณการวิจัยภายใต้สำนักงบประมาณ ปี 2555 และ ปี 2556 3) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2556 โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ บริษัท High Temperature Technologies Corp. (HTTC) ประเทศแคนาดา
       งานวิจัยนี้มีความพิเศษคือการนำเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ตลอดจนขยะมูลฝอย (Waste reject จากระบบ MBT โดยกระบวนการพลาสมาอาร์คจะอาศัยหลักการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนกับแก๊ส (ไนโตรเจน, ออกซิเจน, อากาศ เป็นต้น) เพื่อสร้างอุณหภูมิเปลวแก๊สให้มีความร้อนสูงมากในช่วง 2,200-11,000 OC จึงสามารถกำจัดขยะมูลฝอย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นแบบฯ สามารถรองรับขยะติดเชื้อ ได้ถึง 200-300 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยมีอุปกรณ์หลัก คือ 1) ชุดพลาสมาอาร์ค ซึ่งประกอบด้วย หัวพลาสมา (Plasma Arc Torch) ซึ่งผลิตจากวัสดุทนอุณหภูมิสูง ชุดขั้วไฟฟ้า (Electrode) ชุดหัวฉีดแก๊ส (Gas injectors) ชุดจุดประกายไฟฟ้า (Sparker) ชุดลดอุณหภูมิของหัวพลาสมา (Water cooling system) ชุดอุปกรณ์จ่ายกระแส (Power Supply) และชุดควบคุมระบบ (Control Panel) 2) เทคโนโลยีเตาเผา ซึ่งพัฒนาขึ้นมา 2 ระบบ คือระบบเตาเผาไหม้โดยตรง (Plasma Incinerator) เพื่อกำจัดขยะติดเชื้อ ควบคู่กับการการผลิตความร้อน และระบบเตาแก๊สซิไฟเออร์ (Plasma Gasifier) เพื่อเปลี่ยนรูปสารอินทรีย์ในขยะติดเชื้อให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิงแล้วนำแก๊สเชื้อเพลิงไปใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน ถือเป็นเทคโนโลยีการกำจัดขยะติดเชื้อควบคู่กับการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือด้านงานวิจัยระบบพลาสมาอาร์ค

 

(ก) หัวพลาสมาที่ประกอบชุดครอบ (ข) การทดสอบหัวพลาสมาแบบมีชุดครอบ

 

ลักษณะชุดครอบหัวพลาสมา (Plasma Jacket) 
เตาปฏิกรณ์แก๊สซิไฟเออร์ พลาสมาอาร์ค
พลาสมาอาร์คเพื่อเป็นความร้อนเสริมในเตาปฏิกรณ์ ระบบทำความสะอาดแก๊สเชื้อเพลิง (ชุดไซโคลนดักฝุ่น)
ระบบทำความสะอาดแก๊สเชื้อเพลิง (สครับเบอร์) ระบบทำความสะอาดแก๊สเชื้อเพลิง (แบบถุงกรอง)
อุปกรณ์ทดสอบการลุกไหม้ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบ

 

    โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มีเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาทางความร้อนนี้ สำหรับกำจัดขยะมูลฝอยเหลือทิ้งจากโรง MBT และขยะติดเชื้อ จากศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฯ เป็นเป้าหมายแรก และขยายผลให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้ง อปท. เทศบาล และโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเป้าหมายต่อไป