ปรัชญาการบริการวิชาการ /

ปรัชญาการบริการวิชาการ

          สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งสร้างผลงานทางวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย-พัฒนา การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) และนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต