พันธกิจ /

พันธกิจ

1) ดำเนินงานวิจัยพัฒนา สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ตามแผนวิจัย
2) พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย/ขยะเทคโนโลยีสะอาด โดยเป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในด้านการวิจัย ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4) เผยแพร่งานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้ยอมรับในวงการวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ