ข่าว /

พิธีมอบสัญญาระบบการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน ในโครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

พิธีมอบสัญญาระบบการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน ในโครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

       โดย ดร.ครุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พันเอก เนติภัทร นาคจันทร์ ผู้อำนวยการกองพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นเกียรติมอบสัญญาระบบการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนให้กับตัวแทนของชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมวันพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม งานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 (Northeastern Innovation Expo 2015)
เมื่อวันอาทิยต์ที่ 27 กันยายน 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ และระบบผลิตแก๊สชีวภาพขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน
(ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ 1 ระบบ ผลิตแก๊สชีวภาพใช้กับ 2 ครัวเรือน) ให้กับชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงาน และพื้นที่ที่มีวัตถุดิบผลิตพลังงาน
แต่ยังไม่มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในรูปแบบของการพัฒนาพลังงานทดแทนให้กับชุมชน สร้างต้นแบบชุมชนพลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนสำหรับประเทศชาติสืบไป


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว