ประชาสัมพันธ์ /

เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอ โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล ในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558

เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอ โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล ในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558

 

โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558

 

                   กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำโครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีการนำร่องการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ซึ่งเน้นทั้งการนำพลังงานที่ได้ไปใช้ด้านการผลิตความร้อน และกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตพลังงานจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น เนื่องจากเทคโนโลยี Gasification เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สำหรับนำมาใช้ในการผลิตพลังงานทั้งในรูปของ ความร้อน หรือไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูง และมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อย อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ ยังเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานในสภาวะแรงดันต่ำ ทำให้สามารถใช้ผู้ปฏิบัติการที่มีทักษะน้อยหรือช่างเทคนิคทั่วไปได้
 
                  โดยโครงการนี้จะดำเนินการช่วยเหลือทางด้านการลงทุน กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะลงทุน จัดสร้างระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น อันเป็นการสนับสนุนแผน AEDP ของกระทรวงพลังงาน ให้สามารถใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มเป็น 25% ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2565 ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ
 
 

 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ
 
1) โครงการที่ยื่นขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของบริษัท 
2) ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัท และประวัติการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา หากมีผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาประกอบ จะมีส่วนสำคัญต่อการพิจารณา
3) ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ รวมทั้งควรระบุรายละเอียดของโครงการเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่กำหนด 
4) ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ประกอบการไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
 
 
 
หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองข้อเสนอโครงการ ดังนี้
  1. ข้อเสนอโครงการ 
  2. ข้อเสนอทางเทคนิค 
  3. ข้อเสนอทางการเงิน 
  4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) 
  5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
  6. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมความเห็นเพิ่มเติมของคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณาโครงการ (ถ้ามี) 
  7. หนังสือค้ำประกันข้อเสนอ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ที่มีเนื้อหาตามแบบหนังสือค้ำประกันข้อเสนอ ที่เป็นเอกสารแนบท้ายของเอกสารเชิญชวนฉบับนี้มายื่นต่อโครงการ เพื่อเป็นหลักประกันข้อเสนอ โดยหนังสือมีอายุการค้ำประกันไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ
  8. สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับที่ปรึกษาออกแบบระบบ ในการมอบหมายให้ที่ปรึกษาออกแบบระบบ ดำเนินการออกแบบระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์และระบบนำก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ ควบคุมงาน ให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นเดินระบบ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เดินระบบ โดยสัญญาหรือข้อตกลงต้องมีรายละเอียดขอบเขตงาน และงวดการจ่ายเงินสอดคล้องตรงตามแบบ สัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ
 
 

 Download เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการฯ
 
 
 
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ที่  
 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 
 
 
 

 
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ประสานงานโครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2)” 
โทรศัพท์หมายเลข : 044-225007, 044-224225 โทรสาร : 044-225046 
ระหว่างเวลา : 09.00-16.00 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
website :    http://biomass.sut.ac.th
fan page : https://www.facebook.com/coeinbiomass
 
 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว